Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szymon Matysek z siedzibą ul. Żeromskiego 38, 26-010 Święta Katarzyna, dane kontaktowe: adres mail: szymon@stroony.pl, adres korespondencyjny: w/w adres siedziby.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO tj.:
a) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w zakresie, w jakim jest Pan/Pani stroną tej umowy):
I) w celu realizowania:
– zawartej umowy z Administratorem (w tym w zakresie: wysyłania faktury, kontaktu informacyjnego o usłudze), – zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług elektronicznych, i świadczeniem tych usług elektronicznych, w związku z korzystaniem ze strony internetowej Administratora (jako użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany) lub usług wymagających autoryzacji poprzez utworzenie profilu użytkownika (w ramach usługi ftp) lub usług wymagających udostępnienia użytkownikowi dostępu do usługi Administratora,

II) w celu podejmowanie czynności na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy z Administratorem,

b) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków, w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, w tym: i) w zakresie realizacji obowiązków podatkowych, ii) w zakresie realizacji obowiązków rachunkowych, iii) w zakresie realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

c) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie polegającego na:
I) ochronie osób lub mienia Administratora, w tym w celach monitoringu mienia Administratora, II) ustaleniu, dochodzeniu, roszczeń, III) kontakcie z Administratorem, za pomocy różnych form łączności, iv) realizacji przez Administratora umów z Kontrahentami lub Klientami,
v) przeprowadzeniu audytów, kontroli jakości, w zakresie poprawy jakości świadczonych usług, oceny rzetelności działań pracowników, współpracowników Administratora, vi) obsłudze postępowań reklamacyjnych, w zakresie poprawy jakości świadczonych usług, oceny rzetelności działań pracowników, współpracowników Administratora, oceny podstaw reklamacji, vii) użytkowaniu plików cookies w celu świadczenia usług elektronicznych (strona internetowa) o najwyższym standardzie, należytego zabezpieczania strony internetowej, w tym przed botami, lub usługi poprawy wydajności strony i jej funkcjonalności, w tym wprowadzanie ułatwień dla Pana/Pani jako użytkownika strony internetowej w tym w zakresie logowania, ustawień, w tym języka, viii) konfigurowaniu, zarządzaniu kontem Użytkownika, ix) realizowaniu i wykonaniu umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą, mocodawcą, współpracownikiem.

d) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w zakresie danych zwykłych) tj. na podstawie Pana / Pani zgody tj. w celu:
i) stosowania stosownych zabezpieczeń przed działalnością tzw. botów w tym stosowanie zabezpieczenia pn: reCAPTCHA,
ii) informowania Pana/Pani o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem Administratora lub jego personelu, w tym w formie w szczególności newsletter’a,
iii) uczestnictwa przez Pana/Panią w akcjach promocyjnych,
IV) uczestnictwa przez Pana/Panią w konkursach,
v) badania rynku przez Administratora, w tym analizy statystycznej.

3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze lub do zrealizowania celu przetwarzania. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, w tym działających w ramach Grupy Spółek, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. dostawcom usług pocztowych, dostawcą usług telekomunikacyjnych, dostawcą usług pocztowych, kurierom, bankom, dostawcom usług finansowych , ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub innym podmiotem działającym w ramach Grupy spółek, właściwym Organom.

4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:

a) w przypadku, jeśli: Użytkownik nie jest Użytkownikiem zarejestrowanym na Stronie Internetowej lub do Usługi, Użytkownikowi nie udostępniono plików, Użytkownik nie składał zgłoszenia skorzystania z Usługi, nie składał Reklamacji, lub nie podejmował kontaktu w inny sposób przetwarzane są lub mogą być:

– Dane Osobowe Zwykłe tj.: numer IP, dane urządzenia, dane przeglądarki, dane zgromadzone w cookies, oznaczenie identyfikacyjne zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, informacja o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacja o wykorzystanych przez Usługobiorcę Usługach świadczonych drogą elektroniczną, informacje o przeglądanej przez Usługobiorcę treści na stronie internetowej, obraz pikseli strony internetowej.

b) dodatkowo w przypadku, jeśli: Użytkownik jest Użytkownikiem zarejestrowanym na Stronie Internetowej lub do Usługi lub Użytkownikowi udostępniono pliki, Użytkownik składał zgłoszenia skorzystania z Usługi, Użytkownik jest stroną umowy z Administratorem innej niż dot. świadczenia usług drogą elektroniczną, Użytkownik składał reklamację, Użytkownik podejmował kontakt w inny sposób, są lub mogą być dodatkowo przetwarzane:

– Dane Osobowe Zwykłe tj.: Imię, Nazwisko, Adres i Miejsce Zamieszkania, Adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres elektroniczny Usługobiorcy, numer telefonu, Numer NIP, Numer PESEL, informacja o wykorzystanych przez Usługobiorcę Usługach świadczonych drogą elektroniczną, informacje o udostępnionych Użytkownikowi plikach

5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego tj. USA w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą adekwatność zabezpieczeń przez podmioty w USA stosujące tzw. privacy shield. Transfer związany jest z użytkowaniem przez Administratora m.in. usług Google.

6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a) pkt 2 a) będą przechowywane przez okres:
– podejmowania działań przed zawarciem umowy,
– trwania i wykonywania zawartej z Panem/Panią umowy, w tym przez czas świadczonych na Pana/Pani rzecz usług drogą elektroniczną, do czasu zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, przy czym nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń,
b) pkt 2 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
c) pkt 2 c) będą przechowywane przez okres:
– trwania i wykonywania zawartej umowy, w tym umowy o świadczenie usług elektronicznych, przy czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń, lub do dnia wniesienia sprzeciwu,
– korzystania przez Pana/Panią z usług świadczonych drogą elektroniczną, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu,
– niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu,
– niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, przy czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń, lub do dnia wniesienia sprzeciwu,
– niezbędny z punktu widzenia celu, w jakim nastąpił Pana/Pani kontakt z Administratorem, przy czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń lub dnia wniesienia sprzeciwu,
– przeprowadzanych audytów, kontroli, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń,
– działania plików cookies tj. do czasu ich usunięcia, przy czym nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń lub dnia wniesienia sprzeciwu,
– wykonania umowy z Kontrahentami, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń,
– obsługi postępowań reklamacyjnych, przy czym nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu,
– – konfigurowania, zarządzania kontem użytkownika, przy czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu.
d) pkt 2 d) przechowywane będą przez okres:
– korzystania przez Pana z formularzy udostępnionych przez Administratora na stronie internetowej, przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody,
– informowania przez Administratora o usługach, produktach, wydarzeniach z udziałem Administratora lub jego personelu (informacje handlowe), przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody,
– uczestnictwa Pana / Pani w akcjach promocyjnych, przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody,
– – uczestnictwa przez Pana / Panią w konkursach przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody,
– – badania rynku przez Administratora, przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie, telefonicznie, za pośrednictwem adresu e-mail.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo można zrealizować osobiście, korespondencyjnie, za pośrednictwem e-maila, lub telefonicznie.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie, telefonicznie, za pośrednictwem adresu e-mail.

10. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie danych osobowych, w przypadku o którym mowa w:
a) w pkt 2 a) jest dobrowolne lecz jest wymogiem umownym i jest niezbędne do realizacji umowy (jeżeli jest Pan/Pani jej stroną), a nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację umowy lub skorzystanie z usług, b) w pkt 2 c) jest dobrowolne:
– ale jeśli jest Pan / Pani stroną umowy to jest wymogiem umownym i jest niezbędne do realizacji zawartej z Pana/Pani umowy, a nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację zawartej umowy lub korzystanie z usługi,
– przy czym w zakresie plików cookies podanie danych jest warunkiem umowny, ale nie podanie danych nie uniemożliwi realizację umowy i korzystanie z usług, choć może ograniczyć ich funkcjonalność,
– przy czym w zakresie przetwarzania w celu kontaktu z Administratorem podanie danych osobowych kontaktowych jest warunkiem podjęcia kontaktu z Administratorem, a brak podania danych uniemożliwi Pana / Pani kontakt z
Administratorem,
c) w pkt 2 b) jest dobrowolne lecz jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub realizacji innych obowiązków prawnych Administratora,
d) w pkt 2 d) jest dobrowolne i nie wymogiem ustawowym lub umownym i nie jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych w tym zakresie (co dot. zwłaszcza informowania o działalności Administratora, badania rynku przez Administratora), przy czym brak wyrażenia zgody jeżeli jest to niezbędne dla świadczenia usługi może to powodować w pewnych wypadkach brak możliwości jej wykonania lub utrudnienia jej wykonania np. w zakresie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

12. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane:
a) od Pana/Pani jeśli jest Pan/Pani Użytkownikiem niezarejestrowanym lub zarejestrowanym i nie zawierał Pan/Pani umowy z Administratorem innej niż umowa o świadczenie usług elektronicznych,
b) od Pana/Pani jeśli zawarł Pan/Pani umowę z Administratorem inną niż umowa o świadczenie usług elektronicznych, lub podejmuje Pan/Pani działania celem zawarcia takiej umowy,
c) od Pana/Pani pracownika/współpracownika/pełnomocnika jeśli zawarł Pan/Pani umowę z Administratorem umowę o świadczenie usług elektronicznych lub inną umowę niż umowa o świadczenie usług elektronicznych, lub podejmuje Pan/Pani działania celem zawarcia takiej umowy,

d) od Pana/Pani pracodawcy/współpracownika jeśli nie zawarł Pan/Pani umowy z Administratorem innej niż umowa o świadczenie usług elektronicznych,
e) z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jeśli zawarł Pan/Pani umowę z Administratorem inną niż umowa o świadczenie usług elektronicznych, lub podejmuje Pan/Pani działania celem zawarcia takiej umowy.
13. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator może jednak stosować profilowanie.

Skontaktuj się.

  • Żeromskiego 38, 26-010 Święta Katarzyna
  • szymon@stroony.pl
  • 781947400